Ara

1701 sayılı karar

BM GÜVENLİK KONSEYİ’NİN 11 AĞUSTOS 2006 TARİHİNDE OYBİRLİĞİYLE KABUL ETTİĞİ

1701 SAYILI KARAR

(Gözden Geçirilmiş Metin)

BM Güvenlik Konseyi,

Lübnan’a ilişkin daha önce alınan, özellikle 425 (1978), 426 (1978), 520 (1982), 1559 (2004), 1655 (2006), 1680 (2006) ve 1697 (2006) sayılı kararları ile 18 Haziran 2000 tarihli ve (S/PRST/2000/21) sayılı, 19 Ekim 2004 tarihli ve (S/PRST/2004/36) sayılı, 4 Mayıs 2005 tarihli ve (S/PRST/2005/17) sayılı, 23 Ocak 2006 tarihli ve (S/PRST/2006/3) sayılı ve 30 Temmuz 2006 tarihli ve (S/PRST/2006/35) sayılı Başkanlık açıklamalarını hatırlatarak,

Hizbullah’ın 12 Temmuz 2006 tarihinde İsrail’e yönelik saldırısından bu yana, her iki tarafta da daha şimdiden binlerce ölüm ve yaralanmaya, sivil altyapıda ağır zarara ve yüzbinlerce kişinin yerlerinden edilmesine neden olan çatışmaların Lübnan ve İsrail’de halen süren tırmanmasından büyük endişe duyduğunu belirterek,

Çatışmalara son verilmesi gerektiğini vurgulayarak, ve aynı zamanda kaçırılan İsrailli askerlerin koşulsuz olarak serbest bırakılmaları da dahil mevcut krize yol açan nedenlere eğilinmesi gerektiğini vurgulayarak,

Esirler meselesinin taşıdığı hassasiyetin farkında olarak ve İsrail’deki Lübnanlı esirler meselesinin acil olarak çözüme kavuşturulmasını amaçlayan çabaları teşvik ederek,

Lübnan Başbakanının çabalarından ve Lübnan Hükümeti’nin, yedi maddelik planı çerçevesinde, meşru silahlı güçleri aracılığıyla Lübnan topraklarının tamamı üzerinde kontrolünü sağlayacağı ve böylelikle Lübnan Hükümeti’nin rızası dışında silahların ve Hükümet dışında bir otoritenin bulunmayacağı yönündeki taahhüdünden memnuniyet duyduğunu belirterek, ve ayrıca Lübnan Hükümeti’nin sayı, teçhizat, görev yönergesi ve faaliyet alanı takviye edilmiş ve güçlendirilmiş bir BM gücüne yönelik taahhüdünden memnuniyet duyduğunu belirterek, ve Lübnan Hükümeti’nin yedi maddelik planındaki İsrail birliklerinin güney Lübnan’dan acilen çekilmesi talebini akılda tutarak,

Bu geri çekilmenin en kısa sürede gerçekleşmesi için harekete geçme kararlılığıyla,

Yedi maddelik planda yapılan Şebaa Çiftlikleri bölgesi ile ilgili önerileri uygun biçimde not ederek,

Lübnan Hükümeti’nin, İsrail ordusu Mavi Hat’tın gerisine çekildikçe Güney Lübnan’da Lübnan ordusuna bağlı 15 bin kişilik bir birliğin konuşlandırılması, Lübnan silahlı kuvvetlerinin bölgeye girişini kolaylaştırmak için gerektiği takdirde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Gücü’nden (UNIFIL) ilave birlik yardımı talebinde bulunulması ve Lübnan silahlı kuvvetlerinin görevini yerine getirmesi için gerekli malzemeyle güçlendirilmesi niyetini yeniden belirtmek yönünde 7 Ağustos 2006 tarihinde oybirliğiyle aldığı kararı memnuniyetle karşılayarak,

Kalıcı ateşkesin sağlanmasına ve ihtilafa uzun erimli bir çözüm bulunmasına yardımcı olunması yolundaki sorumluluğunun farkında olarak,

Lübnan’daki durumun uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğunu karar vererek,

1. Özellikle Hizbullah’ın bütün saldırılarına ve İsrail’in saldırı amaçlı tüm askeri operasyonlarına derhal son vermesi temelinde çatışmaların tam olarak durdurulması çağrısında bulunur,

2. Çatışmaların tam olarak durmasının ardından, Lübnan Hükümeti’ne ve 11inci paragrafta yetkilendirildiği çerçevede, UNIFIL’e kuvvetlerini birlikte güneye konuşlandırma çağrısında bulunur ve İsrail Hükümeti’ni konuşlandırmanın başlamasına paralel olarak tüm birliklerini güney Lübnan’dan geri çekmeye çağırır;

3. 1559 (2004) ve 1680 (2006) sayılı BMGK kararlarının hükümleri ile Taif Anlaşmalarının ilgili maddeleri uyarınca, Lübnan Hükümeti’nin tüm Lübnan toprakları üzerinde tam egemenliğini tesis edebilmesi için kontrolünü tüm Lübnan topraklarına teşmil etmesinin, böylelikle Lübnan Hükümeti’nin rızası dışında silahların ve Hükümet dışında bir otoritenin bulunmamasının önemini vurgular,

4. Mavi Hatta tam riayet gösterilmesi yönündeki güçlü desteğini yineler,

5. Önceki ilgili kararların tümünde de atıfta bulunulduğu üzere, 23 Mart 1949 tarihli İsrail-Lübnan Genel Mütarekesi’nde de belirlenen Lübnan’ın tanınmış uluslararası sınırları içindeki toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi bağımsızlığına güçlü desteğini de yineler,

6. Uluslararası topluma, yerlerinden edilmiş kişilerin güvenli geri dönüşlerinin kolaylaştırılması, Lübnan Hükümeti’nin yetkisi altında 14 ve 15. paragraflarla tutarlı biçimde hava ve deniz limanlarının yeniden kullanıma açılması dahil Lübnan halkına mali ve insani yardımların ulaştırılması amacıyla acil önlemler alma çağrısında bulunur, uluslararası toplumu ayrıca, gelecekte Lübnan’ın yeniden imarı ve kalkınmasına daha fazla katkıda bulunmayı değerlendirmeye davet eder.

7. Uzun vadeli çözüme ilişkin arayışları olumsuz etkileyecek 1inci paragrafa aykırı eylemlere kalkışmamanın, insani amaçlı konvoyların güvenli geçişlerinin, yerlerinden edilmiş kişilerin gönüllü olarak güvenli biçimde geri dönüşleri dahil sivil nüfusa yönelik insani amaçlı erişimin güvence altına alınmasının tüm tarafların sorumluluğu altında olduğunu bildirir; ve tüm tarafları bu sorumluklarına uymaya ve Güvenlik Konseyi ile işbirliğinde bulunmaya çağırır;

8. İsrail ve Lübnan’ı aşağıda belirlenen ilke ve unsurlar temelinde kalıcı ateşkes ve uzun vadeli çözümü desteklemeye çağırır;

- Her iki tarafın da Mavi Hat’ta tam riayeti;

- Mavi Hat ile Litani Nehri arasında, Lübnan Hükümeti’ne ve 11. paragraftaki yetkiye dayanarak konuşlanacak UNIFIL’e ait olanlar dışında silahlı personel, silah ve varlıktan arındırılmış bir bölge oluşturulması dahil çatışmaların yeniden başlamasını önleyecek güvenlik düzenlemeleri;

- Lübnan’daki tüm silahlı grupların silahsızlandırılmasını öngören Taif Anlaşmalarının ilgili hükümleri ile 1559 (2004) ve 1680 (2006) sayılı BMGK kararlarının tam olarak uygulanması, böylelikle Lübnan Hükümeti’nin 27 Temmuz 2006 tarihli kararı temelinde Lübnan Devleti’ninkiler dışında silah ve otorite bulunmaması,

- Lübnan Hükümetinin rızası olmadan Lübnan’da yabancı kuvvet bulundurulmaması,

- Lübnan Hükümeti tarafından yetkilendirilenlerin dışında Lübnan’a hiçbir silah ya da bağlantılı maddenin satılmaması veya tedarik edilmemesi,

- Lübnan’daki kara mayınlarına ilişkin olarak İsrail’de bulunan geri kalan tüm haritaların Birleşmiş Milletler’e iletilmesi,

9. BMGS’ni 8. paragrafta kayıtlı uzun vadeli bir çözümün unsurları ve prensipleri hakkında Lübnan ve İsrail Hükümetlerinin ilke mutabakatlarını en kısa sürede sağlamaya yönelik çabaları desteklemeye davet eder ve bu konuda sürece aktif bir şekilde müdahil olma niyetini ifade eder;

10. Genel Sekreter’den, ilgili uluslararası aktörler ve ilgili taraflarla temas halinde, silahsızlanma, Lübnan’ın uluslararası sınırlarının, özellikle, Şebaa Çiftlikleri bölgesi dahil, bu sınırın belirsiz veya tartışmalı olduğu yerlerde çizilmesi hakkındakiler de dahil Taif Anlaşmalarının, ilgili hükümleri ile 1559 (2004) ve 1680 (2006) sayılı BMGK kararlarının uygulanması için öneriler geliştirmesini ve bunları 30 gün içinde Güvenlik Konseyi’ne sunmasını rica eder.

11. Sayı, teçhizat, görev yönergesi ve faaliyet alanı bakımından takviye edip güçlendirmek amacıyla, UNIFIL’in gücünün azami 15 bine kadar çıkarılmasına ve 425 ve 426 (1978) sayılı BMGK kararlarında belirtilen görev yönergesine ek olarak aşağıdaki işlevleri üstlenmesine karar verir:

a) Çatışmaların durdurulmasını gözlemlemek,

b) 2. paragrafta öngörüldüğü şekilde, İsrail kuvvetleri Lübnan’dan çekilirken,

Lübnan Silahlı kuvvetlerinin Mavi Hat boyunca olan bölgeler dahil, bütün

güney Lübnan’a konuşlanmasına nezaret etmek ve destek olmak.

c) 11. paragrafın (b) bendinde sıralanan faaliyetlerini İsrail ve Lübnan Hükümetleriyle eşgüdümlemek,

d) Sivil halka insani yardım ulaştırılmasına ve yerlerinden olmuş kişilerin gönüllü ve güvenlik içinde geri dönüşlerine yardımcı olmak,

e) 8. paragrafta atıfta bulunulan şekilde bir bölgenin oluşturulması için atılacak adımlarda Lübnan silahlı kuvvetlerine yardımcı olmak,

f) Lübnan Hükümeti’nin talebi halinde, 14. paragrafın uygulanmasında Lübnan Hükümeti’ne yardımcı olmak.

12. Lübnan Hükümeti’nin otoritesini tüm Lübnan’da icra etmesine yardımcı olacak bir uluslararası gücün konuşlandırılması talebini desteklemek üzere, UNİFİL’i, birliklerinin konuşlu bulunduğu bütün alanlarda ve yeteneklerinin elverdiğini değerlendirmesi halinde, operasyon sahasının çatışma amaçlı hiçbir faaliyet için kullanılmamasını sağlamak üzere gereken herşeyi yapmaya, BMGK görev yönergesi altında yürüttüğü faaliyetleri engellemeye yönelik teşebbüslere güç kullanarak direnç göstermeye, BM personeli, tesisleri ve teçhizatını korumaya, BM personelinin ve insani yardım çalışanlarının güvenliğini ve hareket özgürlüğünü teminat altına almaya ve Lübnan Hükümeti’nin sorumluluklarına halel getirmeksizin, ani fiziki şiddet tehdidi altında bulunan sivilleri korumaya yetkili kılar.

13. Genel Sekreter’den, UNIFIL’in bu kararda öngörülen işlevleri yerine getirebilmesi için gerekli tedbirleri ivedilikle almasını talep eder, üye ülkeleri UNIFIL’e uygun katkılarda bulunmayı değerlendirmeye ve Güç’ün destek taleplerine olumlu yanıt vermeye teşvik eder ve geçmişte UNIFIL’e katkıda bulunanlara güçlü takdirlerini ifade eder;

14. Lübnan Hükümeti’ni, Lübnan’a onayı olmadan silah ve benzeri malzemenin girişini engellemek için sınırlarının ve diğer giriş kapılarının güvenliğini sağlamaya çağırır, 11. paragrafta yetkilendirildiği üzere UNIFIL’in, talep ettiği takdirde Lübnan Hükümeti’ne bu konuda yardımcı olmasını rica eder;

15. Bütün Devletlerin, kendi vatandaşları tarafından veya kendi topraklarından veya kendi bayraklarını taşıyan gemi veya uçaklar vasıtasıyla aşağıdakilerin yapılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almalarına karar verir:

a. Lübnan’daki herhangi bir oluşuma veya şahsa, kendi topraklarında üretilsin ya da üretilmesin, ateşli silahlar ve muhimmat, askeri araç ve malzeme, yarı askeri teçhizat ve tüm bunlar için yedek parçalar dahil her türlü silah ve benzeri materyalin satılmasını veya tedarik edilmesini,

b. Lübnan’daki herhangi bir oluşuma veya şahsa, yukarıda alt paragraf (a)’da kayıtlı kalemlerin tedarik edilmesi, üretilmesi, muhafazası veya kullanılması ile ilgili teknik eğitim veya yardım sağlanmasını;

Bu yasaklar Lübnan Hükümeti’nin yetkilendirdiği veya UNIFIL’in 11. paragrafa dayalı yetkileri çerçevesinde sağlanacak silahlar, ilgili materyaller, eğitim ve yardımlar için geçerli değildir.

16. UNIFIL’in görev yönergesini 31 Ağustos 2007 tarihine kadar uzatmaya karar verir, ve daha sonra alınacak bir kararla, bu görev yönergesinin daha da güçlendirilmesi ve sürekli ateşkesin ve uzun vadeli çözümün uygulanması için atılacak adımları ele almak yönünde niyet beyan eder;

17. Genel Sekreter’den, bir hafta içinde bu kararın uygulanması konusunda bir rapor sunmasını ve daha sonra düzenli biçimde bunu sürdürmesini rica eder;

18. Ortadoğu’da, 22 Kasım 1967 tarihli 242 sayılı, 22 Ekim 1973 tarihli 338 sayılı, 19 Kasım 2003 tarihli 1515 sayılı olanlar dahil tüm ilgili kararları çerçevesinde kapsamlı, adil ve kalıcı barışın sağlanmasının önemine ve gerekliliğine vurgu yapar;

19. Aktif şekilde konuyu izlemeye karar verir.

1 yorum:

 1. Antiemperyalist mücadele verirken, özgürlük ve demokrasi için de mücadele etmek gerekir. Antikapitalist olmadan antiemperyalist olunmaz. Bu özelliklerin hiçbiri yok Hizbullah’ta.

  Şeriatin ve siyasal Islam’ın yol gösterdiği mücadele antiemperyalist olmadığı gibi özgürlükçü ve demokrat da değildir, kesinlikle özgürlükçü ve demokrat olamaz. Hizbullah’ın zaten böyle bir iddiası da yok.

  Benim Ortadoğu barışı konusunda hiza ve istikametime baktığım tarihsel ve siyasal bir formül var:

  1. Başta Araplar olmak üzere bütün Müslüman devletler, İsrail’in devlet olarak varlığını kabul edecekler;

  2. İsrail 1967 savaşından önceki sınırlarına çekilecek ve barış antlaşması imzalanacak.

  Özdemir İnce

  http://gaykedi.blogspot.com/

  YanıtlaSil